Rozjedeme kraj

- kterým se dá projet -

Garanti pro dopravu

  • Zlepšení průjezdnosti obcí i měst
  • Přeshraniční dálniční známky
  • Koordinace oprav s městy
  • Zajištění dopravní obslužnosti kraje
  • Investice do dopravní infrastruktury

Infrastruktura a dopravní dostupnost

Dopravní infrastruktura předurčuje možnosti života i podnikání v kraji. Jižní Morava musí být dobře dopravně prostupná i dobře napojená na sousední kraje a státy. Strategickou prioritou kraje pro jednání se státem bude dokončení dálnice D52 na Vídeň a realizace projektu vysokorychlostní železnice propojující moravské kraje. Budeme však také průběžně usilovat o zvyšování kvality silnic v rámci kraje. Budeme iniciovat jednání o možnosti zavedení přeshraniční regionálně platné dálniční známky s přesahem do přilehlých regionů Rakouska a Slovenska.

Budeme prosazovat stanovení pravidelných příspěvků na rekonstrukce silnic a mostů na silnicích 2. a 3. třídy buď přímou dotací státu, nebo cestou příspěvků SFDI jako doposud. Tyto finanční prostředky by měly být stanoveny na základě délky silniční sítě v jednotlivých krajích. Budeme požadovat, aby byly stanoveny na období např. čtyřleté (volební cyklus) tak, aby se mohla odpovídajícím způsobem zajistit příprava těchto investic. V každém kalendářním roce by měla být výše těchto finančních prostředků známa v předstihu alespoň šesti měsíců, aby se mohly jednotlivé projekty zařadit do finančních plánů pro jednotlivé roky. Posílíme schopnost kraje získávat prostředky z projekty financované z fondů EU (IROP, Interreg SK-CZ).

Zasadíme se o prioritní řešení zhoršujícího se stavu mostních objektů na krajských komunikacích 2. a 3. třídy a o celkovou aktualizaci generelu krajských silnic z roku 2008, přičemž budou upraveny priority kraje s využitím nových moderních metod v rámci provádění – směrového, profilového a křižovatkového průzkumu. Cílem bude vytvořit vizuálně přehledné, přesné a komplexní modely dopravy s kvalitními výstupy pro aplikace GIS (geografický informační systém) s možností následných aktualizací a kalibrací. Připravíme investice v rámci zvýšení propustnosti dopravy u přetížených křížení komunikací (křižovatek) krajského významu a komunikací vyššího řádu (silnice první třídy, rychlostní a dálniční komunikace). Předpokládáme realizaci mimoúrovňových křížení za přispění státních finančních prostředků (SFDI, IROP) a prostředků z EU.

Úkolem kraje je nastavit dopravní obslužnost veřejnou dopravou. Bytová situace a preference životního stylu vedou řadu mladých lidí, aby hledali domov mimo větší města. To je příležitostí k rozvoji venkova, je však nutná velmi dobrá dopravní prostupnost celého kraje. Provedeme analýzu IDS v rámci JMK s cílem, aby byla zajištěna zvýšená dostupnost veřejné dopravy a byly využity časově navazující přepravy u různých druhů dopravy (vlak, autobus). Budeme usilovat o dohodu se sousedními kraji ke zlepšování meziregionální dopravní obslužnosti na rozhraní krajů. Systém tarifů jízdného a jejich nákupu musí být jednoduchý a uživatelsky příznivý.

Do IDS začleníme i cyklodopravu. Budeme podporovat výstavbu cyklostezek s důrazem na zvýšenou bezpečnost cyklistů, a propojováním delších úseků cyklotras, kde to územní podmínky dovolí, s využitím dotačních titulů ze SFDI.

[ Zpět na úvod ]