Rozjedeme kraj

- který se zelená -

Garanti pro životní prostředí

  • Budování mokřadů a tůněk
  • Podpora agrolesnictví
  • Zajištění protipovodňových opatření
  • Výsadba stromů
  • Oprava Vírského vodovodu

Životní prostředí, zemědělství a územní plánování

Strategickou potřebou Jižní Moravy je vyrovnávat se s dopady proměn klimatu na krajinu. Mimo jiné je dnes Jižní Morava nejsušší kraj v České republice. Podpoříme zpracování ucelené dlouhodobé průřezové koncepce kraje k řešení problematiky dopadu klimatických změn prostřednictvím všech dostupných nástrojů počínaje územním plánováním až po dílčí projekty.

Klíčovou otázkou pro kraj a jeho obyvatele je také zásobování kvalitní pitnou vodou. Budeme usilovat o zajištění opravy Vírského vodovodu a na celostátní úrovni o přijetí chybějící právní úpravy týkající se páteřní vodovodní infrastruktury. Důležité je i nakládání se splaškovou vodou, proto podpoříme výstavbu čistíren odpadních vod i v menších obcích, abychom zabránili znečišťování řek a přírody.

Při naplňování a aktualizaci Zásad územního rozvoje jako klíčového dokumentu, kterým se řídí rozvoj kraje a rozhodování o velkých infrastrukturních investicích, bude prosazovat rovnoměrný rozvoj území tak, aby bydlení v žádném místě v kraji nadměrně nesnižovalo životní možnosti občanů a jejich přístup k pracovním, vzdělávacím, společenským a kulturním aktivitám.

Zasadíme se o větší využívání agrolesnictví nejen formou osvětové činnosti mezi zemědělci, ale především využitím postavení kraje při jednání o změně legislativních pravidel.

Ve spolupráci s obcemi napříč krajem podpoříme budování zařízení k zadržování vody v krajině, tedy tůně rybníčky a mokřady. Podpoříme také výsadbu stromů podél krajských silnic, kde současně bezpečnost zajistíme jejich pravidelnou údržbou.

Současná krajina nedokáže účinně zadržovat vodu, což se pokusíme změnit, a navíc podpoříme budování protipovodňových opatření.

Zajistíme důkladnou péči o chráněné části naší přírody. Podpoříme šetrnou turistiku v Chráněných krajinných oblastech a Národních parcích.

Budeme podporovat vzdělávací a poradenské aktivity zaměřené na zemědělství a uplatňování výsledků výzkumu a inovací v zemědělské praxi. Výzkum orientovaný na zemědělství, životní prostředí a jejich udržitelnost má být prioritou regionální inovační strategie.

[ Zpět na úvod ]